artist statement

Absolvovala jsem obor výtvarná tvorba na Univerzitě Palackého v Olomouci a na studium jsem navázala stáží v maďarské Pécsi. Vedle malby a kresby se v menší míře věnuji také grafice či videoartu. Ve své tvorbě zpracovávám témata odrážející aktuální společenské dění, úpadek morálky, smrt, tabu a vnitřní strachy, mezilidské vztahy, rodinné události  a vzpomínky, reálné příběhy ze svého života, rodinná traumata a traumata z dětství, které vtěluji do motivů zvířat, rostlin a věcí a sestavuji z nich nový, fantaskní příběh. Obraz se stává bludištěm zauzlených mezilidských vztahů a událostí, které odráží můj vlastní vnitřní svět. Četné kresebné záznamy mých představ na papíře slouží jako podklad pro definitivní práci s barvou na plátně. Skici pak často přeskládávám do výsledné sestavy, takže zaplňují celý formát plátna. Občas počítám s náhodou a obraz vzniká přímo na plátně beze skic. Ve své práci využívám techniku oleje, akrylu a spreje. Má práce je ovlivněna popkulturou současných mediálních obrazů, komiksů, počítačových her či béčkových filmů. Inspirací pro mou práci je společnost, v níž žijeme, cesty po USA, Hawaii či Indii a příroda šumavských lesů, kde sídlí můj ateliér.

After receiving a Master’s degree in Fine Arts from the Palacký University in Olomouc, I continued to study at university internship in Pecs, Hungary. I paint, draw and occasionally work with video and linocuts. The work reflects current social situation, moral decadence, death, mystery, taboo, inner fears, relationships, family events and memories, real stories from my life, family and childhood traumas, which I embody into animals, plants and things creating new stories. A painting becomes a maze of twisted relationships and events mirroring some of my inner world. Drawing sketches of my imaginings on paper serves as base for final work with paint on canvas. Sketches are laid out into a final configuration filling the entire canvas. Other times the whole painting comes to being quite spontaneously, without any sketches. I use oil paints, acrylic colors and sprays. The work is also influenced by elements of pop culture, comics, computer games or B-movies. Inspiration comes from society we live in as well as experiences from extended trips through USA incl. Hawaii and India. Currently I have exchanged a busy art studio in Prague for a quiet one in the forested mountains of Bohemian Forest.